Πιστοποιητικά

O φωτοδιάκοσμος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Επίσης μεριμνώντας για το περιββάλον και την κλιματική αλλαγή έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου  ISO 14001: 2015

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Ο Φωτοδιάκοσμος  θέτει την ασφάλεια των εργαζομένων  στις εγκαταστάσεις του ως το σημαντικότερο ζητούμενο και έτσι έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας στην εργασία που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001 : 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Όλα τα προϊόντα του Φωτοδιάκοσμου και τα υλικά που χρησιμοποιούμε φέρουν σήμανση CE και  είναι εναρμονισμένα με όλες τις κοινοτικές οδηγίες χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Ο Φωτοδιάκοσμος έχει εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ρύπων μέσο του Ελληνικού οργανισμού ανακύκλωσης ( ε.ο.αν ) με αριθμό μητρώου  9659

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Επίσης στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρησης έχουμε σύμβαση με την Ελληνική εταιρία αξιοποίησης ανακύκλωσης ( Ε.Ε.Α.Α)  με αριθμό πρωτοκόλλου 64417

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Ακόμη στα πλαίσια που μας επιτάσσει το πρότυπο ISO 14001:2015  έχουμε προσχωρήσει στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE)  της ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  με αριθμό μητρώου  9659

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι εναρμονησμένα με την οδηγία RoHS   2002/95 σε ότι αφορά την χρήση επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………